· Adhesius
· Aerosols
· Altres plàstics
· Altres residus especials
· Altres residus voluminosos
· Alumini
· Ampolles de cava
· Anticongelants
· Bateries
· Biocides i pesticides
· Bricks
· Cables elèctrics
· Cartró
· Ceres i betums
· Coles
· Cosmètics
· Coure
· Dissolvents, pintures i vernissos
· Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
· Envasos lleuguers
· Envasos que hagin contingut residus especials
· EPS
· Equips informàtics i tecnològics
· Estany
· Ferralla
· Fibrociment i fibre de vidre (Uralita)
· Fluorescents i llums de vapor de mercuri
· Frigorífics i electrodomèstics amb CFC
· Fustes
· Líquids de fotografia
· Llaunes d'alumini i fèrriques
· Llaunes d'olis minerals
· Metalls
· Mobles, sofàs, matalassos i altres andròmines
· Olis minerals usats
· Olis vegetals
· Pa sec
· Paper continuo
· Paper diari
· Paper discontinuo
· Paper oficina
· Paper revista
· Petits aparells elèctrics i electrònics
· Piles
· Plàstic film
· Plàstics PET, PE alta i baixa densitat
· Plàstics agrícoles
· Plom
· Pneumàtics i altre sproductes de cautxú
· Polietilé expandit (porexpan)
· Productes de neteja nocius
· PVC
· Rebuig
· Residus verds i restes de poda
· Runes i restes de construcció d'obres menors
· Sabates
· Tèxtils
· Tòners
· Tubs catòdics
· Vidre antixocs
· Vidre d'envasos transparent i de color
· Vidre pla